Sent Items
2006, 2009

Sent Items consists of a conceptual selection of all the e-mails the artist wrote during his first three years as a student at the Fine Arts programme at Konstfack, the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. Every e-mail in the book is presented in its original shape, except that other people’s addresses and telephone numbers have been censored.

Epilogue by Prof. Magnus Bärtås, published by Bokbål förlag.

Sent Items, text pdf (Swedish)

----------------------------------------------

Efterord: Magnus Bärtås
Omslag och inlagans form: Lili von Wallenstein
Tryck: Isak Hall & Söner, Stockholm 2009
Bokbål förlag, Stockholm 2009
ISBN 978-91-977202-3-6

----------------------------------------------

exhibited:
Botkyrka Konsthall, Sweden, 2006-2007
Marabouparken, Sweden, 2006

----------------------------------------------

SENT ITEMS består av ett regelbaserat urval av de e-brev som Oscar Guermouche skickade under sina första tre år som student vid Institutionen för konst på Konstfack. Breven står att läsa i kronologisk ordning och i sin ursprungliga form (bortsett från att adresser såväl som telefonnummer censurerats).
SENT ITEMS är dock mer än blott och bart en dokumentsamling. Den kan läsas som en ready-made-roman i vilken tillvarons och konstens futiliteter, väsentligheter, vardagligheter och katastrofer framställs. Den kan läsas som en existentiell biografi i vilken författarjaget söker ett språk som inte lider av det invanda och tillvanda.
Genom att överta och iscensätta sociala regelverk analyserar Oscar Guermouche (f. 1977) olika identiteters beteende- och språkmönster. Han baserar allt sitt konstnärliga arbete på skilda former av text.

Lili von Wallenstein
Sent Items (baksidestext)

----------------------------------------------

Ibland tänker jag på hur vissa saker och ting framstod innan jag blev invand och tillvand. Även fenomen och enskilda människor. Det krävs en distansering för att hitta en sådan främmande syn, en syn som är svår att skapa på konstgjord väg.
När jag tänker på konstvärlden minns jag – och lyckas ibland nästan frammana den ursprungliga känslan – att jag såg brackigheten. För att se denna brackighet i konstvärlden tydligt och klart, eller återskapa känslan – måste jag nu ta ett litet steg åt sidan därför att jag blivit så tillvand.
För inte har konstvärlden blivit mindre brackig?
(Brackigheten – smaka på detta underbara ord. Ett ord som attackerar laddat med klasshat. Oerhört populärt på sjuttiotalet bland vänstermänniskor som ofta uttalade det med en dos undertryckt självhat. Relevant och högst användbart i dagens Stockholm där människor satsat allt på bostadskarriärer, men där något krackelerar inifrån och brackigheten bryter fram och visar sig obönhörligt och naket.)
Det är något av en fåfäng dröm för vissa konstnärer att aldrig bli invanda och tillvanda utan kunna behålla, eller i vissa ögonblick kunna anlägga, en distanserad, eller fenomenologisk blick, där man ser tingen, människorna och fenomen framträda "så som de är". Med denna dröm följer viljan att kunna gå in och ut ur sociala sammanhang, att avlyssna konversationer, att samla in händelser, att mäta upp och jämföra dem, att skapa sammanställningar. Att hitta ett språk som inte lider av det invanda och tillvanda.

Oscar Guermouche håller på med sådana saker anser jag – om man eliminerar flanöraspekten – avlyssningar, förflyttningar, sammanställningar, ordens valörer och värden, inte minst deras sociala värden. Orden framträder, liksom språkspelen och användningsformerna.
Man kan bli förvånad över hans tilltro till just sammanställningens form; de torra redovisningarnas praktik: att det räcker med att skapa ett arkiv, eller ett faksimil. (Faksimilet är hans estetiska ideal, verkar det som). Sedda vart och ett kan hans verk te sig som enkla rapporter eller presentationer av fakta. Men om man ser flera av dem och läser in dem i ett sammanhang förstår man att här finns en annan aspekt. Här finns ett tydligt centrum som i stort sett alla verk vrider sig kring, nämligen den egna biografin. Det är därför helt logiskt att han kan nämna aggressiva självbiografiska romaner som Gunilla Linn Perssons Livstecken som inspiration samtidigt som han placerar sina verk i den konceptuella (amerikanska) tradition som Benjamin Buchloh kallade "administrationens estetik" där diagram, kartor, tabeller och statistik kom att ingå på ett naturligt sätt.
Man inser också, efterhand, att striktheten och kontrollen i Oscar Guermouches "presentationer" vilar på en mängd estetiska och diskursiva överväganden – till exempel vad det gäller typografin – och att denna strikthet förmodligen också är ett motdrag mot det utelämnande och privata i det självbiografiska.

Frågan om språkets förhållande till institutioner eller strukturer och språkets institutionaliserande funktioner har varit närvarande från hans tidigaste arbeten. Symptomatiskt är hans verk Namna från 2003 då han med Svenska Akademiens ordlista i handen benämnde föremålen i sin närmaste omgivning genom att finna de substantivlistade ord som mest överensstämde med objekten. Han skrev dem på en Dymo-apparat, fäste den röda Dymo-tejpen på föremålen och fotograferade sedan av dem. Ordens instiftande verkan överbetonades, den minutiösa aktiviteten bildade en scen där en människa antingen har drabbats av minnesförlust eller håller på att lära sig ett nytt språk. Orden fungerar bokstavligen som fästpunkter i världen.

Guermouche förde under sitt första år på Konstfack bok över sina klasskamrater och gav dem "betyg" efter en femgradig skala för att sedan presentera resultatet som ett verk med progressiva diagram och den anteckningsbok där varje dags betyg för var och en av de iakttagna presenterades (Behaviorism, 2003-2004). Det hela var mindre populärt, men han försökte övertala studiekamraterna att inte ta det personligt.
Vid samma tid skapade han ett kronologiskt minneskartotek över sina sexuella kontakter. Den lilla grå lådan, med namnkort och plastfickor med könshår, tycks befinna sig långt från lidelser och erotik (50, 2003).
Något år senare gjorde han ett verk om det kodade SMS-språket mellan narkotikalangare och missbrukare (Din hund är sjuk, 2005), ett språk som tagit sig dräkten av menlös, stillastående normalitet för att kamouflera den egentliga meningen. Texterna, som utgick från autentiska meddelanden från aktörer på Stockholms kokainmarknad, presenterades både på affischer och som en dialog med skådespelare. Att Guermouche kunnat se och även analysera sådana språkligheter, som uppstår som konsekvenser av handlingar inom grupper för att med tiden få sin egen historia och estetik, bygger förstås på en djup erfarenhet som måste komma ur deltagande. Det krävs att man tar sig ur tillvandheten för att göra dessa verk, även när det gäller drogerna.
Flera hårda machomiljöer, fjärran från den svenska konstvärldens mjuka medelklassideal, ger erfarenhetsgrunden för dessa verk. Inte bara drogvärlden, utan även tillvaron vid Lapplands Jägarregemente (vilket omnämns som ett av de mest krävande och hårdföra av alla elitförband i Sverige). Vi vill åka till Moskva (2008-2009) lyfter fram de pinsamma och obehagliga sånger svenska elitsoldater använt för att peppa sig själv. I texter målade i röd färg på svenska fanor framträder de hatiska och sexistiska föreställningarna, alla med "ryssen" som fokuspunkt:

ALDRIG VIKA ALDRIG FRUKTA
RYSKE IVAN SKA VI TUKTA
VI VILL ÅKA TILL MOSKVA
DÖDA RYSSEN OCH MÅ BRA
NÄR VI BRÄNNER RYSKA BYN
DÅ STÅR KUKEN RÄTT I SKYN

Alla dessa verk som jag nämnt, och ytterligare några, har "ramats in" av ett övergripande projekt som pågått under loppet av sju år – de har alla avsatt en vinjettliknande tatuering på den egna kroppen. Det finns förstås en logik i detta – att även kroppen utformas till ett arkiv och en utställningsplats. De egna erfarenheterna processas och distanseras och får formen av konceptuella textbaserade verk, sedan skrivs de tillbaka på kroppen, som för att påminna om deras ursprung. Det är en handling som paradoxalt nog närmare påminner om maktens och lagens inskription på kroppen än den subjektiva och socialiserande handling där man uttrycker sin personlighet och egenvalda identitetstillhörighet. Men det är inte samhällets lag, likt de franska liljor som förbrytare märktes med i det monarkistiska Frankrike i slutet av 1700-talet, som ristas in i kroppen, utan det egna konstnärliga regelverket.
Bland dessa tatueringar på Guermouches kropp finns på vänster underarm också en text som lyder "oscar.guermouche@konstfack.se". Tatueringen hänvisar till Sent Items, det verk du just nu håller i handen. Bokens sammanställning är grundad på ett regelbaserat urvalssystem av e-postmeddelanden sända under Guermouches första tre år som student på Konstfack. Adresser och telefonnummer har censurerats, i övrigt följer de i kronologisk ordning.
Det känns lite märkligt att skriva om ett sådant verk, där mitt namn förekommer så frekvent. Jag hoppas jag besvarade de flesta av breven. Vad jag vet är att jag är numera är alltför invand och tillvand i den här konsthögskolemiljön. Jag har ingen distans men jag föreställer mig Guermouches biografi just i detta tidsskede representerad på detta sätt både vecklar upp futtigheter, viktigheter, vardagligheter och interna katastrofer. Man märker ibland ett temperament i dessa texter, men förundras också över karaktären av levande instans som konststudenten framträder som. Man undrar: var detta planen? Skrevs alla dessa e-postmeddelanden för ett framtida verk – det verk du håller i handen? Fanns det distanserande elementet redan där? Blicken utifrån, den som ömsom belyser, representerar och parodierar en viss ton och en viss språklighet i ett visst system. Den som också har makten att skapa historia, om än marginell.

Magnus Bärtås
"Efter ord", Sent Items (efterord)

----------------------------------------------