The Writings on the Wall

Excerpts and fragments from the first chapter, “Fundamental values and tasks of the school”, of the Swedish national Curriculum for the Compulsory School, painted on the walls in the stairwell at Åseda Middle School, Småland (in Swedish):

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

likvärdig, oavsett var i landet

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet

livslång lust att lära.

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

kulturell mångfald

internationalisering

oberoende av könstillhörighet

demokratiska arbetsformer

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse

omsorg om individen, omtanke och generositet

finna sin unika egenart

personliga ställningstaganden

respekt

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende

i ansvarig frihet.

Åseda Middle School,

Småland, 2020.

Texts, acrylic paint.

Commissioned by Uppvidinge Kommun.

Date
Category
Commissions